Постоянни Съвети и Комисии

Към Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България са изградени и функционират Постоянни Съвети и Комисии, които подпомагат работата на Братството в изпълнение на неговите Принципи.

Определя насоките за развитие на Ордена, дискутира въпроси, които изискват деликатно и практично отношение, взема решения по спешни и важни теми в периодите между заседанията на Съвета по Общите Въпроси. Свиква се преди всяко заседание на Съвета по Общите Въпроси или при необходимост.

Ръководи текущата работа на Великата Ложа, прави спешни поправки в Конституцията с цел осигуряване на по-добра оперативност в работата при различни обстоятелства и по всяко време, сформира при необходимост специални Комисии в допълнение към съществуващите, разглежда молби за създаване на нови Ложи и от Присъединяващи се Членове от други Ордени, разрешава всички въпроси, свързани с Масонски Жалби или нередности по отношение на Ложите и отделните Свободни Зидари, предупреждава и отстранява Членове по силата на Правилата, съдържащи се в Книгата на Конституциите.

Съветът по Общите Въпроси заседава не по-късно от десет дни преди всяко редовно заседание на Великата Ложа, но може също да бъде свикан и в случай на необходимост.

Заседания на Съвета по Общите Въпроси през 2024 г.:
21 февруари, сряда; 22 май, сряда; 25 септември, сряда; 4 октомври, сряда;

Съветът за Благотворителност и Милосърдие управлява фонд от финансови средства, предназначен за благотворителни инициативи и за изпаднали в трудност Братя от Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България.

По предложение на Съвета за Благотворителност и Милосърдие и с решение на Великата Ложа се определят каузи в съответствие с Масонската философия и принципите на Свободното Зидарство.

За целите на благотворителната дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел е регистрирано Сдружение „Веритас“.

Ритуалната комисия има за цел да следи за съответствието на провежданите Церемонии с изискванията на практикувания в Ордена Ритуал.

Ритуалната комисия отговаря на въпроси, отправени й от Обособените Ложи, като дава тълкувателни решения относно учението на Древните Практики, Лендмарки, Традиции и Ритуала.

 

Комисията за Връзки с Обществеността подготвя, издава и разпространява сред Братята в Ордена четири пъти годишно Информационен бюлетин, отразяващ организационния живот във Великата Ложа, Обособените Ложи и Шапитри на Братството.

Комисията изготвя, поддържа и развива интернет страницата на Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България.

Комисията съдейства за издаването на Годишен сборник с Градежи на Братята от Обособените Ложи, изнесени през текущата година.

Комисията присъжда постоянни Почетни отличия и отличия и награди, свързани с годишнини и събития.

Постоянните Почетни отличия за принос за развитието на Братството включват "Златен Почетен Знак", "Плакет на Великата Ложа", "Златна значка и Грамота". "Сребърната Значка на Великата Ложа" е знак за принадлежност към Ордена и Братството.

Във връзка с 10-годишнината на Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България през 2015 г. са учредени следните отличия и награди: "Голям Почетен Знак", "Голям Почетен Приз" и "Почетен Приз", които се връчват на Братя Свободни Зидари, на лица и организации, които имат принос за развитието на Братството на Великата Ложа и на Свободното Зидарство в България.