Свободното Зидарство

Свободното Зидарство е една от най-старите и най-големите нерелигиозни, неполитически и благотворителни организации в света. Като традиционен и универсален Посветителски Орден, то насърчава своите членове да опознаят себе си и света чрез участие в Ритуали и Церемонии, в които Познанието се предава с помощта на Символи и Алегории.

Свободното Зидарство като общност съхранява, предава и развива моралните и духовните ценности. Наред с това то е школа по родолюбие и нравственост, етичен кодекс и методика за познание, които позволяват на неговите членове да бъдат толерантни, доброжелателни и милосърдни.

Свободните Зидари уважават семейството, личността, свободата и правото на избор на всеки човек. Стремежът към духовно самоусъвършенстване ги задължава в личния, професионалния и обществения живот да бъдат мъдри, добродетелни и справедливи.

Свободните Зидари зачитат и спазват законите на страната, в която живеят. Те са просветени и дисциплинирани граждани, които в мислите и действията си се ръководят от императивите на собствената си съвест.

Трите възвишени Принципа – Братска Любов, Взаимопомощ и Истина, са основата, на която се градят отношенията между членовете на Ордена, независимо от тяхната раса, религия, пол, език, образование, възраст, националност, политическа принадлежност и социален статус. Свободните Зидари вярват, че спазването на тези Принципи са Пътят към общество на добри, честни и справедливи Хора.