Въпроси и отговори

Това е нравствено-етична философска система, носеща знание, завоалирано и предавано чрез Ритуали, символи и алегории.

Просвещение, личностно развитие и духовно израстване.

Според Свободните Зидари Светлината е най-чистата форма на Знание. Тя олицетворява и изразява най-истинските, най-красивите човешки вярвания, стремежи, етични и морални принципи.

Според различни теории и източници началото на Свободното Зидарство е било поставено в далечни времена, като произходът му се крие в Древните Мистерии.

Ложата е термин, който се употребява като обобщено наименование на група Свободни Зидари и като място, на което те провеждат своите заседания според изискванията на Древната Традиция.

Всяка Ложа работи по определен график, с който е запознат всеки неин член. Заседанията се провеждат по церемониален маниер, който се счита за непроменен от древността. Работите могат да включват Прием на Търсещ Светлина, Преминаване или Повишаване на Свободен Зидар в Степен, обучения чрез изнасяне на писмени есета – Градежи, свързани с развитието и духовното израстване на членовете на Ложата. След всяко заседание Братята общуват в неформална среда.

Всички Свободни Зидари трябва да са облечени според Традицията, за да бъдат допуснати до заседание на Ложата. Над дрехите всеки Свободен Зидар е задължен, докато е в Храма, да носи Регалия, която се състои от Престилка, различна за всяка Степен или Ранг, а Сановниците носят и Нагръдник, обозначаващ Длъжността им. Ръкостискането е начин Свободните Зидари да се разпознават, подобно на оперативните зидари в миналото, на които ръкостисканията и тайните думи са служели да определят от коя гилдия са както през деня, така и през нощта.

Свободното Зидарство не е тайно общество, а общество, което разкрива своите знания чрез Ритуали, символи и алегории само пред своите членове.

Ложите на Занаята, т.е. тези, които работят от Първа до Трета Степен, в нашия Орден заседават  три пъти в месеца.