Декларация на принципите

Декларацията на принципите на Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България е приета, подписана и провъзгласена на 7 май 2005 г. на тържествената Церемония по повод Осветяването, Учредяването и Узаконяването на В:.Л:.С:.З:.М:.Ж:.Б:..

Всички Посветени в Братството подписват настоящата Декларация и се задължават да участват в общия Градеж на Свободното Зидарство за Мъже и Жени, съблюдавайки прокламираните в нея принципи, според които:

1. Великата Ложа трябва да бъде Осветена, Учредена и Узаконена от призната Велика Ложа и може да бъде основана най-малко от три Правоспособни Ложи.

2. Вярата във Всевишния Бог и Неговата воля е необходимо и основополагащо условие за приемане в Братството на Свободните Зидари.

3. Всички Посветени в Свободното Зидарство трябва да поемат своите Задължения над Книгата на Светите Закони, когато е отворена. Под Книга на Светите Закони се разбира Откровението свише, изложено в Свещеното Писание на религията, която Търсещите изповядват.

4. Членове на Великата Ложа и на отделните Достопочтени Обособени Ложи могат да бъдат свободни мъже и жени с добро име, благ нрав и безупречна репутация, достойни и във всяко едно отношение заслужаващи да се наричат Братя, вярващи във високото предназначение на Човека и неговия безкраен стремеж към съвършенство в името на Вярата във Великия Архитект на Вселената.

5. Великата Ложа упражнява върховна и суверенна власт над Обособените Ложи под своя егида. Тя е отговорна, независима и самоуправляваща се организация, която притежава неделима и неоспорима власт над Символичните Степени на Свободното Зидарство - Чирак, Калфа и Майстор - на своя територия и по никакъв начин не е подчинена и не дели властта си с Върховен Съвет или друга Масонска сила, изискваща контрол над трите Символични Степени. Братята, които имат по-висока от Трета Символична Степен, не се ползват с особени привилегии в Символичните Ложи.

6. Трите Велики Светлини на Свободното Зидарство, а именно Книгата на Светите Закони, Правият Ъгъл и Пергелът, са отворени непрекъснато по време на Работа и трябва винаги да присъстват във Великата Ложа и Обособените Ложи на техните заседания.

7. Във Великата Ложа и Обособените Ложи, които я съставят, са строго забранени дискусиите от религиозно и политическо естество.

8. Принципите на „Ancient Landmarks” – Обичаите, Традициите, Символите и Ритуалите на Занаята, се спазват от всеки Член на Братството на Свободните Зидари.